Cursos disponibles

Curs MOS: Microsoft Office Excel

Curs de teleformació adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació.

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per dissenyar i mantenir fulls de càlcul independents o relacionats
 • generar representacions en paper, gràfiques de dades i pàgines web
Objectius específics
 • Creació de llibres i gestió de llibres
 • Operacions, vinculacions i funcions bàsiques
 • Formatar una taula
 • Impressió de taules
 • Fórmules
 • Creació de gràfics a partir de dades
 • Organització i gestió de dades
 • Publicació de taules d'Excel a Internet
Dates

Del 19 de març al 19 de maig de 2018

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet Ordinador PC amb Windows i Microsoft Excel (totes les versions) o Apple Mac amb Excel 2011 o 2016
Inscripcions
https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-excel/100

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

MOS. Microsoft Office PowerPoint

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l'alumnat per planificar, implementar i presentar una presentació amb l'eina informàtica Microsoft PowerPoint
 • capacitar l'alumnat per organitzar la seva presentació davant públic amb els mitjans més adients segons la situació
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Planificar una presentació
 • Generar models de diapositiva
 • Implementar una presentació a partir dels models
 • Inserir objectes multimèdia
 • Afegir efectes
 • Exportar-la al mitjà audiovisual adient
Durada

Del 3 d'abril al 23 de maig de 2018

Coneixements previs i tècnics requerits

 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft PowerPoint (totes les versions), o Apple Mac amb PowerPoint 2011 o 2016

Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-powerpoint/102

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs Creació i manteniment de pàgines web. Nivell bàsic

Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

capacitar l'alumnat en el disseny i manteniment de pàgines web amb el programa Adobe Dreamweaver

Objectius específics
 • Definir text, llistes i hiperenllaços
 • Inserir imatges i el seu tractament bàsic
 • Inserir taules
 • Inserir àudio i video
 • Dissenyar formularis
 • Estructurar webs amb marcs (frames)
 • Definir mapes d'imatge
 • Publicar webs a Internet i el seu manteniment
 • Definir CSS (fulls d'estil)
 • Inserir objectes Flash i applets predefinits
 • Definir capes
Dates

Del 16 d'abril al 26 de juny de 2018

Durada

60 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL, cable, fibra)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10, o Apple Macintosh. No és possible realitzar el curs amb Windows 95, 98, Millenium o 2000.
 • Programes Adobe Reader DC (o superior) i Adobe Dreamweaver 8, MX2004, CS3, CS4, CS5, CS6 (IDFO subministra versions de prova)
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/creacio-i-manteniment-de-pagines-web--basic-/95

Contacte

Per qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


Curs de gestió de projectes amb Microsoft Project manager

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per gestionar projectes amb l'eina Microsoft Project

Objectius específics
L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Definir les etapes d'un projecte
 • Gestionar tasques i durades
 • Identificar els tipus de dependències entre tasques
 • Definir dependències entre tasques
 • Definir un calendari de tasques
 • Assignar recursos a tasques
 • Identificar rutes crítiques
 • Controlar el progrés d'un projecte
 • Finalitzar el projecte, generant un informe i l'anàlisi associat
Dates

Del 23 d'abril al 5 de juliol de 2018

Durada

50 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows ME, XP, 2000, Vista, 7, 8 o 10. L'aplicació Microsoft Project no existeix per Mac o Linux.
 • Adobe Reader XI o superior, Microsoft Project 2002, 2003, 2007, 2010 o 2016
Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

MOS. Microsoft Office Access

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l'alumnat per dissenyar, implementar i mantenir bases de dades de mida mitjana amb una o vàries taules relacionades
 • capacitar l'alumnat per generar consultes, formularis i informes a partir de taules relacionades i consultes
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Dissenyar, implementar i mantenir una base de dades
 • Cercar i filtrar dades
 • Relacionar taules d'una BDD per optimitzar volum de dades
 • Generar consultes sobre taules relacionades
 • Generar formularis d'entrada de dades sobre taules relacionades
 • Generar i imprimir informes sobre taules relacionades i consultes
Dates

Del 12 de març al 14 de maig del 2018

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Access (totes les versions)
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-access/97

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.comMOS. Microsoft Office Word II

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l'alumnat per dissenyar i generar documents empresarials d'estructura complexa que puguin ser compartits en grup o a Internet
 • capacitar l'alumnat per dissenyar i implementar automatitzacions de les tasques repetitives d'edició o importació de dades
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Generar documents extensos amb taula de contingut, seccions, referències, etc.
 • Generar tríptics publicitaris seguint un llibre d'estil
 • Generar etiquetes, sobres i mailings personalitzats
 • Integrar dades d'altres aplicacions a Word (Excel, Access, PowerPoint)
 • Protegir documents
 • Exportar documents a Internet i altres formats no Word
 • Dissenyar macros per simplificar tasques repetitives
Dates

Del 5 de març al 23 d'abril del 2018

Durada

30 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (totes les versions) o Apple Mac amb Word 2011 o 2016
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-word-ii/103

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com