Cursos disponibles

Curs Creació i manteniment de pàgines web. Nivell bàsic (2ª edició 2018)

Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

capacitar l'alumnat en el disseny i manteniment de pàgines web amb el programa Adobe Dreamweaver

Objectius específics
 • Definir text, llistes i hiperenllaços
 • Inserir imatges i el seu tractament bàsic
 • Inserir taules
 • Inserir àudio i video
 • Dissenyar formularis
 • Estructurar webs amb marcs (frames)
 • Definir mapes d'imatge
 • Publicar webs a Internet i el seu manteniment
 • Definir CSS (fulls d'estil)
 • Inserir objectes Flash i applets predefinits
 • Definir capes
Dates

Del 10 de setembre al 26 de novembre de 2018

Durada

60 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL, cable, fibra)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10, o Apple Macintosh. No és possible realitzar el curs amb Windows 95, 98, Millenium o 2000.
 • Programes Adobe Reader DC (o superior) i Adobe Dreamweaver 8, MX2004, CS3, CS4, CS5, CS6 (IDFO subministra versions de prova)
Inscripcions

Contacte

Per qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


Curs MOS Microsoft Office Excel II (2ª edició 2018)

Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

 • Gestionar de manera avançada els fulls de càlcul i la seva interacció amb altres aplicacions i usuaris
 • Adquirir habilitats avançades en l'ús del programa Microsoft Excel a fi de capacitar en la correcta utilització del programa
 • Capacitar l'alumnat en el domini d'Excel per gestionar grans volums de dades i definir solucions en problemes multivariants
Objectius específics

 • Definir i aplicar sèries
 • Inserir vincles de tot tipus
 • Definir i aplicar condicions senzilles i complexes en dades i formats
 • Definir i aplicar filtres, subtotals i esquemes
 • Definir i aplicar plantilles a fulls de càlcul i llibres
 • Definir i treballar amb taules dinàmiques de vàries dimensions
 • Trobar solucions a problemes multivariats
 • Compartir dades en xarxa
 • Definir i aplicar macros en operacions repetitives
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)
El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa prèviament amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel

Dates
Del 17 de setembre al 30 d'octubre de 2018

Durada
30 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Cal haver realitzat prèviament el curs MOS.Microsoft Office Excel I o superar la prova de nivell obligatòria que es presenta al Mòdul 0
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows Vista, 7, 8 o 10 i Microsoft Excel (totes les versions), o bé Apple Mac amb Microsoft Excel 2011 o 2016
Inscripcions
A http.//www.idfo.com , apartat CURSOS

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs de gestió de projectes amb Microsoft Project manager (2ª edició 2018)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per gestionar projectes amb l'eina Microsoft Project

Objectius específics
L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Definir les etapes d'un projecte
 • Gestionar tasques i durades
 • Identificar els tipus de dependències entre tasques
 • Definir dependències entre tasques
 • Definir un calendari de tasques
 • Assignar recursos a tasques
 • Identificar rutes crítiques
 • Controlar el progrés d'un projecte
 • Finalitzar el projecte, generant un informe i l'anàlisi associat
Dates

Del 17 de setembre al 20 de novembre de 2018

Durada

50 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows ME, XP, 2000, Vista, 7, 8 o 10. L'aplicació Microsoft Project no existeix per Mac o Linux.
 • Adobe Reader XI o superior, Microsoft Project 2002, 2003, 2007, 2010 o 2016
Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs MOS: Microsoft Office Excel (3ª edició 2018)

Curs de teleformació adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació.

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per dissenyar i mantenir fulls de càlcul independents o relacionats
 • generar representacions en paper, gràfiques de dades i pàgines web
Objectius específics
 • Creació de llibres i gestió de llibres
 • Operacions, vinculacions i funcions bàsiques
 • Formatar una taula
 • Impressió de taules
 • Fórmules
 • Creació de gràfics a partir de dades
 • Organització i gestió de dades
 • Publicació de taules d'Excel a Internet
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)

El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa posteriorment amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel

Dates

Del 25 de setembre al 29 de novembre de 2018

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet Ordinador PC amb Windows i Microsoft Excel (totes les versions) o Apple Mac amb Excel 2011 o 2016
Inscripcions
https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-excel/100

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs MOS: Microsoft Office Excel (4ª edició 2018)

Curs de teleformació adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació.

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per dissenyar i mantenir fulls de càlcul independents o relacionats
 • generar representacions en paper, gràfiques de dades i pàgines web
Objectius específics
 • Creació de llibres i gestió de llibres
 • Operacions, vinculacions i funcions bàsiques
 • Formatar una taula
 • Impressió de taules
 • Fórmules
 • Creació de gràfics a partir de dades
 • Organització i gestió de dades
 • Publicació de taules d'Excel a Internet
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)

El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa posteriorment amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel

Dates

Del 5 d'octubre al 3 de desembre de 2018

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet Ordinador PC amb Windows i Microsoft Excel (totes les versions) o Apple Mac amb Excel 2011 o 2016
Inscripcions
https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-excel/100

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

MOS. Microsoft Office Word II (3º edició 2018)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l'alumnat per dissenyar i generar documents empresarials d'estructura complexa que puguin ser compartits en grup o a Internet
 • capacitar l'alumnat per dissenyar i implementar automatitzacions de les tasques repetitives d'edició o importació de dades
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Generar documents extensos amb taula de contingut, seccions, referències, etc.
 • Generar tríptics publicitaris seguint un llibre d'estil
 • Generar etiquetes, sobres i mailings personalitzats
 • Integrar dades d'altres aplicacions a Word (Excel, Access, PowerPoint)
 • Protegir documents
 • Exportar documents a Internet i altres formats no Word
 • Dissenyar macros per simplificar tasques repetitives
Dates

Del 15 d'octubre al 27 de novembre del 2018

Durada

30 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (totes les versions) o Apple Mac amb Word 2011 o 2016
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-word-ii/103

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


Curs MOS Microsoft Office Excel II (3ª edició 2018)

Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

 • Gestionar de manera avançada els fulls de càlcul i la seva interacció amb altres aplicacions i usuaris
 • Adquirir habilitats avançades en l'ús del programa Microsoft Excel a fi de capacitar en la correcta utilització del programa
 • Capacitar l'alumnat en el domini d'Excel per gestionar grans volums de dades i definir solucions en problemes multivariants
Objectius específics

 • Definir i aplicar sèries
 • Inserir vincles de tot tipus
 • Definir i aplicar condicions senzilles i complexes en dades i formats
 • Definir i aplicar filtres, subtotals i esquemes
 • Definir i aplicar plantilles a fulls de càlcul i llibres
 • Definir i treballar amb taules dinàmiques de vàries dimensions
 • Trobar solucions a problemes multivariats
 • Compartir dades en xarxa
 • Definir i aplicar macros en operacions repetitives
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)
El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa prèviament amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel

Dates
Del 22 d'octubre al 4 de desembre de 2018

Durada
30 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Cal haver realitzat prèviament el curs MOS.Microsoft Office Excel I o superar la prova de nivell obligatòria que es presenta al Mòdul 0
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows Vista, 7, 8 o 10 i Microsoft Excel (totes les versions), o bé Apple Mac amb Microsoft Excel 2011 o 2016
Inscripcions
https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-excel-ii/98

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com